Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • Podstawy działalności gospodarczej
  • Charakterystyka aktywów i pasywów
  • Operacje gospodarcze
  • Najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Ewidencjonowanie dowodów księgowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Podstawowe operacje bilansowe i wynikowe
  • Tworzenie analizy finansowej
  • Tworzenie sprawozdań finansowych
  • Obsługa rachunkowych programów komputerowych
 • Zagadanienia publicznoprawne
  • Zakres prawny podatkowania w Polsce
  • Podatek od towarów i usług
  • Podatki dochodowe
  • Najważniejsze przepisy związane z działalnością gospodarczą
  • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
  • Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
  • Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.