Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres prawny wydatkowania środków pomocowych
 • Charakterystyka podziału interwencji według zasięgu:
  • podstawy,
  • wstępne założenia
  • dofinansowanie,
  • możliwości znalezienia sponsorów,
  • wydatki kwalifikowane;
  • obszar wsparcia,
  • charakterystyka potencjalnych beneficjentów,
 • Warsztaty z zakresu pisania projektów:
  • metodologia przygotowania projektu inwestycyjnego
  • procedura oceny wniosku – karta oceny formalnej i merytorycznej projektu
  • budżet projektu, kwalifikacja wydatków w projekcie
  • analiza planowanych źródeł finansowania
  • najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej oraz otrzymanie małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej
 • Omówienie przygotowania dokumentacji projektowej:
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów
  • praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku: definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.