Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Omówienie ram prawnych wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej;
 • Charakterystyka podziału interwencji – na poziomie krajowym i regionalnym – wstępne założenia, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zarys wydatków kwalifikowanych;
 • Warsztaty z zakresu pisania projektów:
  • kwalifikacja wydatków w projekcie
  • najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej
  • źródła finansowania
  • budżet projektu
  • przygotowanie projektu inwestycyjnego
  • przyczyny otrzymania małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej
  • procedura oceny wniosku
  • ocena formalna i merytoryczna projektu
 • Omówienie przygotowania dokumentacji projektowej:
  • praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku: definiowanie pomysłu projektu
  • formułowanie koncepcji projektu
  • definiowanie celów i zadań projektu
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów
  • definiowanie wskaźników produktów
  • definiowanie rezultatów i oddziaływania projektu
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ